CONCISE to projekt finansowany ze środków UE (H2020 – SwafS, nr 824537), który zrzesza partnerów z pięciu krajów: Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Polski oraz Słowacji.

Projekt CONCISE zmierza do utworzenia ogólnoeuropejskiej debaty na temat komunikacji naukowej, z udziałem szerokiego grona interesariuszy: przedstawicieli mediów, urzędników, naukowców, przedsiębiorstw, popularyzatorów środowisk naukowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
CONCISE ma na celu dostarczanie jakościowej wiedzy poprzez konsultacje obywatelskie na temat środków/kanałów (mediów i sieci społecznościowych, doświadczeń życiowych, zaangażowania krewnych, religii, ideologii politycznych, systemów edukacyjnych, itd.), dzięki którym obywatele UE zdobywają wiedzę naukową związaną z nauką, oraz jak ta wiedza wpływa na ich przekonania, opinie i percepcje.

W tym celu Konsorcjum CONCISE zbada poziom zrozumienia 500 obywateli (reprezentujących 500 milionów obywateli UE) w zakresie czterech wybranych przez Konsorcjum projektowe tematów: szczepionek, medycyny podstawowej i alternatywnej (CAM), genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) i zmian klimatu. Konsorcjum CONCISE przeprowadzi konsultacje obywatelskie w pięciu miastach: Lizbonie (Portugalii), Walencji (Hiszpanii), Vicenzie (Włoszech), Trnawie (Słowacji) i Łodzi (Polsce), z udziałem 100 obywateli w każdym z tych miast. W konsultacjach wezmą udział wolontariusze i przedstawiciele różnych grup społecznych, zarówno kobiety i mężczyźni, w różnym wieku, z różnym wykształceniem, o różnym pochodzeniu etnicznym (w tym mniejszości etniczne), a także osoby niepełnosprawne i na różnym poziomie rozwoju zawodowego. Ich stan wiedzy i opinie w tych czterech tematach naukowych zostaną ocenione, zweryfikowane, porównane i przeanalizowane, a następnie opublikowane przez Konsorcjum projektu. Opinie obywateli będą rejestrowane, notowane i analizowane za pomocą specjalnego oprogramowania językoznawstwa korpusowego, aby uzyskać różne wskaźniki, które umożliwią beneficjentom skuteczną komunikację, eliminując sytuacje nieporozumień, czy ograniczenia zaufania, będące wynikiem błędnej komunikacji. Rezultaty projektu CONCISE będą łatwo skalowalne, a metodologia będzie możliwa do zastosowania w innych krajach europejskich w celu poprawy jakości komunikacji naukowej w całej Europie.

Aby osiągnąć ogólny cel projektu CONCISE, ustalono następujące cele szczegółowe:

  • CEL1. Aby lepiej zrozumieć przekonania, percepcje i wiedzę na temat zagadnień związanych z nauką i technologią wśród obywateli europejskich.
  • CEL2. Aby dokonać przeglądu istniejących przeszkód strukturalnych, z którymi borykają się naukowcy i inni interesariusze w dziedzinie badań i innowacji, w tym decydenci, próbując skutecznie przekazać wiedzę naukową.
  • CEL3. Aby ocenić istniejące modele nauczania o komunikacji naukowej wśród popularyzatorów nauki i naukowców w Europie oraz przeanalizować, w jaki sposób opracować plan działania, uwzględniając rekomendacje i obszary, które należałoby zbadać.
  • CEL4. Aby umożliwić uczestnictwo obywateli w procesach badań naukowych, zgodnie z koncepcją odpowiedzialnych i innowacyjnych badań, poprzez przeprowadzenie konsultacji obywatelskich.
  • CEL5. Aby zebrać opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, obywateli uczestniczących w konsultacjach społecznych, w oparciu o wybrane historie związane z nauką.