CONCISE je európsky projekt (H2020 – SwafS, GA n. 824537), ktorý spája partnerov z piatich európskych krajín: Španielska, Talianska, Portugalska, Poľska a Slovenska.

CONCISE má v úmysle vytvárať celoeurópsku diskusiu o vedeckej komunikácii, zahŕňajúcu široký rad zúčastnených partnerov od médií k tvorcom politík, od vedcov k súkromným spoločnostiam, od vedeckých komunikátorov k občianskym organizáciám. CONCISE chce verejnými konzultáciami poskytnúť kvalitatívne poznatky o spôsoboch/kanáloch (médiá a sociálne siete, životné skúsenosti, blízki, náboženstvo, politická ideológia, vzdelávací systém…), ktorými občania EÚ získavajú informácie o vede, a ako tieto poznatky ovplyvňujú ich presvedčenia, názory a vnímanie.

Na tento účel bude CONCISE skúmať vnímanie 500 občanov (zastupujúcim 500 miliónov občanov EÚ) štyroch vybraných tém: vakcíny, doplnkové a alternatívne lieky (CAM), geneticky modifikované organizmy (GMO) a klimatické zmeny. CONCISE uskutoční konzultácie s občanmi v piatich krajinách: Portugalsku (Lisabon), Španielsku (Valencia), Taliansku (Vicenza), Slovensku (Trnava) a Poľsku (Lodž) s účasťou 100 občanov z každej krajiny (vybraní dobrovoľníci a zástupcovia rôznych sociálnych skupín, s ohľadom na rod, vek, dosiahnuté vzdelanie, etnickú príslušnosť, zdravotné postihnutie a profesionálnu kariéru). Ich porozumenie a názory na tieto štyri vedecké témy bude hodnotené, validované, porovnávané a analyzované s cieľom zverejniť výsledky CONSICE tímu formou open-access. Názory občanoc budú zaznamenané; prepísané a analyzované pomocou korpusového lingvistického softvéru s cieľom získať rôzne ukazovatele, ktoré pomôžu všetkým partnerom projektu mať priamejšiu a plodnejšiu komunikáciu, čím sa vyhnú nebezpečenstvu diskurzov, ktoré vytvárajú nedôveru a nedorozumenia. Výsledky CONCISE budú škálovateľné a ich metodológia by sa mohla aplikovať na ostatné európske krajiny, s cieľom zvýšenia vedeckej komunikácie z hľadiska kvality a kvantity v celej Európe.

Na dosiahnutie cieľa CONCISE boli stanovené tieto čiastkové ciele:

  • Ciel1. Zlepšiť naše chápanie ako medzi európskymi občanmi vznikajú presvedčenia, porozumenie a vedomosti o otázkach súvisiacich s vedou a technológiami.
  • Ciel2. Preskúmať existujúce štrukturálne prekážky, ktorým v súčasnosti čelia vedci a iné zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií vrátane tvorcov politík, ktorí sa pokúšajú úspešne komunikovať o vede.
  • Ciel3. Vyhodnotiť existujúce modely výučby vedeckej komunikácie komunikátorov a vedcov v Európe a analyzovať, ako vypracovať akčný plán vrátane odporúčaní a otázok, ktoré by sa mali preskúmať.
  • Ciel4. Umožniť aktívnu účasť občanov na postupoch vedeckého výskumu v súlade s koncepciou zodpovedného výskumu a inovácií prostredníctvom využívania metodiky verejnej konzultácie.
  • Ciel5. Zmerať pozitívne alebo negatívne vnímanie občanov zúčastňujúcich sa na verejných konzultáciách o výbere správ týkajúcich sa vedy.