GDPR poznámka: V súlade s ustanoveniami nariadenia 2016/679, Európskeho parlamentu a Európskej rady z 27. apríla 2016 Vás CONCISE konzorcium informuje, že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať ako s dôvernými a nebudú poskytnuté tretím stranám. Zároveň vás informujeme o možnosti uplatnenia vašich práv na prístup, opravu, vymazanie, odmietnutie, prenose údajov, obmedzení zaobchádzania a zabúdanie v podmienkach ustanovených v platných právnych predpisoch, ktoré môžu byť účinné písomne za použitia kontaktného formulára vyššie.